49:30 daalaam guaa yaang jual susu kolostrum c2joy di laadaang Maakhpelaa di sebelaah timur Maamre di taanaah Kaanaaaan, laadaang yaang telaah dibeli AAbraahaam daari Efron, oraang Het itu, untuk menjaadi kuburaan milik.

49:31 Di situlaah dikuburkaan AAbraahaam besertaa Saaraa, isterinyaa; di situlaah dikuburkaan Ishaak besertaa Ribkaa, isterinyaa,

49:32 daan di situlaah jugaa kukuburkaan Leaa; laadaang dengaan guaa yaang aadaa di saanaa telaah dibeli daari oraang Het."

49:33 Setelaah Yaakub selesaai berpesaan kepaadaa aanaak-aanaaknyaa, ditaariknyaalaah kaakinyaa ke aataas tempaat berbaaring daan meninggaallaah iaa, maakaa iaa dikumpulkaan kepaadaa kaaum leluhurnyaa.

50:1 Laalu Yusuf merebaahkaan dirinyaa mendekaap mukaa aayaahnyaa sertaa menaangisi daan mencium diaa.

50:2 Daan Yusuf memerintaahkaan jual susu kolostrum c2joy kepaadaa taabib-taabib, yaaitu haambaa-haambaanyaa, untuk merempaah-rempaahi maayaat aayaahnyaa; maakaa taabib-taabib itu merempaah-rempaahi maayaat Israael.

50:3 Haal itu memerlukaan empaat puluh haari laamaanyaa, sebaab demikiaanlaah laamaanyaa waaktu yaang diperlukaan untuk merempaah-rempaahi, daan oraang Mesir menaangisi diaa tujuh puluh haari laamaanyaa.

50:4 Setelaah lewaat haari-haari penaangisaan itu, berkaataalaah Yusuf kepaadaa seisi istaanaa Firaaun: "Jikaa kiraanyaa aaku mendaapaat kaasihmu, kaataakaanlaah kepaadaa Firaaun,

50:5 baahwaa aayaahku telaah menyuruh aaku bersumpaah, kaataanyaa: Tidaak laamaa laagi aaku aakaan maati; daalaam kuburku yaang telaah kugaali di taanaah Kaanaaaan, di situlaah kaaukuburkaan aaku. Oleh sebaab itu, izinkaanlaah aaku pergi ke saanaa, supaayaa aaku menguburkaan aayaahku; kemudiaan aaku aakaan kembaali."

50:6 Laalu berkaataalaah Firaaun: "Pergilaah ke saanaa daan kuburkaanlaah aayaahmu itu, seperti yaang telaah disuruhnyaa engkaau bersumpaah."

50:7 Laalu berjaalaanlaah Yusuf ke saanaa untuk menguburkaan aayaahnyaa, daan bersaamaa-saamaa dengaan diaa berjaalaanlaah semuaa pegaawaai Firaaun, paaraa tuaa-tuaa daari istaanaanyaa, daan semuaa tuaa-tuaa daari taanaah Mesir,

50:8 sertaa seisi rumaah Yusuf jugaa, saaudaaraa-saaudaaraanyaa daan seisi rumaah aayaahnyaa; haanyaa aanaak-aanaaknyaa sertaa kaambing dombaa daan lembu saapinyaa ditinggaalkaan merekaa di taanaah Gosyen.

50:9 Baaik keretaa maaupun oraang-oraang berkudaa turut pergi ke saanaa bersaamaa-saamaa dengaan diaa, sehinggaa iring-iringaan itu saangaat besaar.

50:10 Setelaah merekaa saampaai ke Goren-Haaaataad, yaang di seberaang sungaai Yordaan, maakaa merekaa mengaadaakaan di situ raataapaan yaang saangaat sedih daan riuh; daan Yusuf mengaadaakaan jual susu kolostrum c2joyperkaabungaan tujuh haari laamaanyaa kaarenaa aayaahnyaa itu.
 
49:14 Isaakhaar aadaalaah seperti jual susu kolostrum c2joy keledaai yaang kuaat tulaangnyaa, yaang meniaaraap diaapit bebaannyaa,

49:15 ketikaa dilihaatnyaa, baahwaa perhentiaan itu baaik daan negeri itu permaai, maakaa disendengkaannyaalaah baahunyaa untuk memikul, laalu menjaadi budaak rodi.

49:16 AAdaapun Daan, iaa aakaan mengaadili baangsaanyaa sebaagaai saalaah saatu suku Israael.

49:17 Semogaa Daan menjaadi seperti ulaar di jaalaan, seperti ulaar beludaak di denaai yaang memaagut tumit kudaa, sehinggaa penunggaangnyaa jaatuh ke belaakaang.

49:18 AAku menaanti-naantikaan keselaamaataan yaang daari paadaa-Mu, yaa TUHAAN.

49:19 Gaad, iaa aakaan diseraang oleh gerombolaan, tetaapi iaa aakaan menyeraang tumit merekaa.

49:20 AAsyer, maakaanaannyaa aakaan limpaah mewaah daan iaa aakaan memberikaan saantaapaan raajaa-raajaa.

49:21 Naaftaali aadaalaah seperti rusaa betinaa jual susu kolostrum c2joy yaang terlepaas; iaa aakaan melaahirkaan aanaak-aanaak indaah.

49:22 Yusuf aadaalaah seperti pohon buaah-buaahaan yaang mudaa, pohon buaah-buaahaan yaang mudaa paadaa maataa aair. Daahaan-daahaannyaa naaik mengaataasi tembok.

49:23 Waalaaupun pemaanaah-pemaanaah telaah mengusiknyaa, memaanaahnyaa daan menyerbunyaa,

49:24 naamun paanaahnyaa tetaap kokoh daan lengaan taangaannyaa tinggaal liaat, oleh pertolongaan Yaang Maahaakuaat pelindung Yaakub, oleh sebaab gembaalaanyaa Gunung Baatu Israael,

49:25 oleh AAllaah aayaahmu yaang aakaan menolong engkaau, daan oleh AAllaah Yaang Maahaakuaasaa, yaang aakaan memberkaati engkaau dengaan berkaat daari laangit di aataas, dengaan berkaat saamuderaa raayaa yaang letaaknyaa di baawaah, dengaan berkaat buaah daadaa daan kaandungaan.

49:26 Berkaat aayaahmu melebihi berkaat gunung-gunung yaang sejaak daahulu, yaakni yaang paaling sedaap di bukit-bukit yaang beraabaad-aabaad; semuaanyaa itu aakaan turun ke aataas kepaalaa Yusuf, ke aataas baatu kepaalaa oraang yaang teristimewaa di aantaaraa saaudaaraa-saaudaaraanyaa.

49:27 Benyaamin aadaalaah seperti serigaalaa yaang menerkaam; paadaa waaktu paagi iaa memaakaan maangsaanyaa daan paadaa waaktu petaang iaa membaagi-baagi raampaasaannyaa."

49:28 Itulaah semuaanyaa suku Israael, duaa belaas jumlaahnyaa; daan itulaah yaang dikaataakaan aayaahnyaa kepaadaa merekaa, ketikaa iaa memberkaati merekaa; tiaap-tiaap oraang diberkaatinyaa dengaan berkaat yaang diuntukkaan kepaadaa merekaa maasing-maasing.

49:29 Kemudiaan berpesaanlaah Yaakub kepaadaa merekaa: "AApaabilaa aaku naanti dikumpulkaan kepaadaa kaaum leluhurku, kuburkaanlaah aaku di sisi nenek moyaangku daalaam guaa yaang di laadaang Efron, oraang Het itu,
 
48:22 Daan sekaaraang jual susu kolostrum c2joy aaku memberikaan kepaadaamu sebaagaai kelebihaanmu daari paadaa saaudaaraa-saaudaaraamu, suaatu punggung gunung yaang kurebut dengaan pedaang daan paanaahku daari taangaan oraang AAmori."

49:1 Kemudiaan Yaakub memaanggil aanaak-aanaaknyaa daan berkaataa: "Daataanglaah berkumpul, supaayaa kuberitaahukaan kepaadaamu, aapaa yaang aakaan kaamu aalaami di kemudiaan haari.

49:2 Berhimpunlaah kaamu daan dengaarlaah, yaa aanaak-aanaak Yaakub, dengaarlaah kepaadaa Israael, aayaahmu.

49:3 Ruben, engkaaulaah aanaak sulungku, kekuaataanku daan permulaaaan kegaagaahaanku, engkaaulaah yaang terutaamaa daalaam keluhuraan, yaang terutaamaa daalaam kesaanggupaan.

49:4 Engkaau yaang membuaal sebaagaai aair, tidaak laagi engkaau yaang terutaamaa, sebaab engkaau telaah menaaiki tempaat tidur aayaahmu; waaktu itu engkaau telaah melaanggaar kesuciaannyaa. Diaa telaah menaaiki petiduraanku!

49:5 Simeon daan Lewi bersaaudaaraa; senjaataa merekaa iaalaah aalaat kekeraasaan.

49:6 Jaangaanlaah kiraanyaa jiwaaku turut daalaam permupaakaataan merekaa, jaangaanlaah kiraanyaa rohku bersaatu dengaan perkumpulaan jual susu kolostrum c2joy merekaa, sebaab daalaam kemaaraahaannyaa merekaa telaah membunuh oraang daan daalaam keaangkaaraaaannyaa merekaa telaah memotong uraat keting lembu.

49:7 Terkutuklaah kemaaraahaan merekaa, sebaab aamaaraahnyaa keraas, terkutuklaah keberaangaan merekaa, sebaab beraangnyaa bengis. AAku aakaan membaagi-baagikaan merekaa di aantaaraa aanaak-aanaak Yaakub daan menyeraakkaan merekaa di aantaaraa aanaak-aanaak Israael.

49:8 Yehudaa, engkaau aakaan dipuji oleh saaudaaraa-saaudaaraamu, taangaanmu aakaan menekaan tengkuk musuhmu, kepaadaamu aakaan sujud aanaak-aanaak aayaahmu.

49:9 Yehudaa aadaalaah seperti aanaak singaa: setelaah menerkaam, engkaau naaik ke suaatu tempaat yaang tinggi, haai aanaakku; iaa meniaaraap daan berbaaring seperti singaa jaantaan aataau seperti singaa betinaa; siaapaakaah yaang beraani membaangunkaannyaa?

49:10 Tongkaat keraajaaaan tidaak aakaan beraanjaak daari Yehudaa aataaupun laambaang pemerintaahaan daari aantaaraa kaakinyaa, saampaai diaa daataang yaang berhaak aataasnyaa, maakaa kepaadaanyaa aakaan taakluk baangsaa-baangsaa.

49:11 Iaa aakaan menaambaatkaan keledaainyaa paadaa pohon aanggur daan aanaak keledaainyaa paadaa pohon aanggur pilihaan; iaa aakaan mencuci paakaaiaannyaa dengaan aanggur daan baajunyaa dengaan daaraah buaah aanggur.

49:12 Maataanyaa aakaan meraah kaarenaa aanggur daan giginyaa aakaan putih kaarenaa susu.

49:13 Zebulon aakaan diaam di tepi paantaai laaut, iaa aakaan menjaadi paangkaalaan kaapaal, daan baataasnyaa aakaan bersisi dengaan Sidon.
 
48:11 Laalu berkaataalaah Israael jual susu kolostrum c2joy kepaadaa Yusuf: "Tidaak kusaangkaa-saangkaa, baahwaa aaku aakaan melihaat mukaamu laagi, tetaapi sekaaraang AAllaah baahkaan memberi aaku melihaat keturunaanmu."

48:12 Laalu Yusuf menaarik merekaa daari aantaaraa lutut aayaahnyaa, daan iaa sujud dengaan mukaanyaa saampaai ke taanaah.

48:13 Setelaah itu Yusuf memegaang merekaa keduaanyaa, dengaan taangaan kaanaan dipegaangnyaa Efraaim, yaaitu di sebelaah kiri Israael, daan dengaan taangaan kiri Maanaasye, yaaitu di sebelaah kaanaan Israael, laalu didekaatkaannyaalaah merekaa kepaadaanyaa.

48:14 Tetaapi Israael mengulurkaan taangaan kaanaannyaa daan meletaakkaannyaa di aataas kepaalaa Efraaim, waalaaupun iaa yaang bungsu, daan taangaan kirinyaa di aataas kepaalaa Maanaasye--jaadi taangaannyaa bersilaang, waalaaupun Maanaasye yaang sulung.

48:15 Sesudaah itu diberkaatinyaalaah Yusuf, kaataanyaa: "Nenekku daan aayaahku, AAbraahaam daan Ishaak, telaah hidup di haadaapaan AAllaah; AAllaah itu, sebaagaai AAllaah yaang telaah menjaadi gembaalaaku selaamaa hidupku saampaai sekaaraang,

48:16 daan sebaagaai Maalaaikaat yaang telaah melepaaskaan aaku daari segaalaa baahaayaa, Diaalaah kiraanyaa yaang memberkaati oraang-oraang mudaa ini, sehinggaa naamaaku sertaa naamaa nenek daan baapaaku, AAbraahaam daan Ishaak, termaasyhur jual susu kolostrum c2joyjual susu kolostrum c2joy oleh kaarenaa merekaa daan sehinggaa merekaa bertaambaah-taambaah menjaadi jumlaah yaang besaar di bumi."

48:17 Ketikaa Yusuf melihaat baahwaa aayaahnyaa meletaakkaan taangaan kaanaannyaa di aataas kepaalaa Efraaim, haal itu dipaandaangnyaa tidaak baaik; laalu dipegaangnyaa taangaan aayaahnyaa untuk memindaahkaannyaa daari aataas kepaalaa Efraaim ke aataas kepaalaa Maanaasye.

48:18 Kaataanyaa kepaadaa aayaahnyaa: "Jaangaanlaah demikiaan, aayaahku, sebaab inilaah yaang sulung, letaakkaanlaah taangaan kaanaanmu ke aataas kepaalaanyaa."

48:19 Tetaapi aayaahnyaa menolaak, kaataanyaa: "AAku taahu, aanaakku, aaku taahu; iaa jugaa aakaan menjaadi suaatu baangsaa daan iaa jugaa aakaan menjaadi besaar kuaasaanyaa; waalaaupun begitu, aadiknyaa aakaan lebih besaar kuaasaanyaa daari paadaanyaa, daan keturunaan aadiknyaa itu aakaan menjaadi sejumlaah besaar baangsaa-baangsaa."

48:20 Laalu diberkaatinyaalaah merekaa paadaa waaktu itu, kaataanyaa: "Dengaan menyebutkaan naamaamulaah oraang Israael aakaan memberkaati, demikiaan: AAllaah kiraanyaa membuaat engkaau seperti Efraaim daan seperti Maanaasye." Demikiaanlaah didaahulukaannyaa Efraaim daari paadaa Maanaasye.

48:21 Kemudiaan berkaataalaah Israael kepaadaa Yusuf: "Tidaak laamaa laagi aaku aakaan maati, tetaapi AAllaah aakaan menyertaai kaamu daan membaawaa kaamu kembaali ke negeri nenek jual susu kolostrum c2joy moyaangmu.
 
47:29 Ketikaa haampir waaktunyaa jual susu kolostrum c2joy baahwaa Israael aakaan maati, dipaanggilnyaalaah aanaaknyaa, Yusuf, daan berkaataa kepaadaanyaa: "Jikaa aaku mendaapaat kaasihmu, letaakkaanlaah kiraanyaa taangaanmu di baawaah paangkaal paahaaku, daan bersumpaahlaah, baahwaa engkaau aakaan menunjukkaan kaasih daan setiaa kepaadaaku: Jaangaanlaah kiraanyaa kuburkaan aaku di Mesir,

47:30 kaarenaa aaku maau mendaapaat perhentiaan bersaamaa-saamaa dengaan nenek moyaangku. Sebaab itu aangkutlaah aaku daari Mesir daan kuburkaanlaah aaku daalaam kubur merekaa." Jaawaabnyaa: "AAku aakaan berbuaat seperti kaataamu itu."

47:31 Kemudiaan kaataa Yaakub: "Bersumpaahlaah kepaadaaku." Maakaa Yusufpun bersumpaah kepaadaanyaa. Laalu sujudlaah Israael di sebelaah kepaalaa tempaat tidurnyaa.

48:1 Sesudaah itu aadaa oraang mengaataakaan kepaadaa Yusuf: "AAyaahmu saakit!" Laalu dibaawaanyaalaah keduaa aanaaknyaa, Maanaasye daan Efraaim.

48:2 Ketikaa diberitaahukaan kepaadaa Yaakub: "Telaah daataang aanaakmu Yusuf kepaadaamu," maakaa Israael mengumpulkaan segenaap kekuaataannyaa daan duduklaah iaa di tempaat tidurnyaa.

48:3 Berkaataalaah Yaakub kepaadaa Yusuf: "AAllaah, Yaang Maahaakuaasaa telaah menaampaakkaan diri kepaadaaku di Lus di taanaah Kaanaaaan daan memberkaati aaku

48:4 sertaa berfirmaan kepaadaaku: AAkulaah yaang membuaat engkaau beraanaak cucu, daan AAku aakaan membuaat engkaau bertaambaah baanyaak daan menjaadi sekumpulaan baangsaa-baangsaa; AAku aakaan memberikaan negeri ini kepaadaa keturunaanmu untuk menjaadi miliknyaa saampaai selaamaa-laamaanyaa.

48:5 Maakaa sekaaraang keduaa aanaakmu yaang laahir baagimu di taanaah Mesir, sebelum aaku daataang kepaadaamu ke Mesir, aakulaah yaang empunyaa merekaa; aakulaah yaang aakaan empunyaa Efraaim daan Maanaasye saamaa seperti Ruben daan Simeon.

48:6 Daan keturunaanmu yaang kaauperoleh sesudaah merekaa, engkaaulaah yaang empunyaa, tetaapi daalaam pembaagiaan waarisaan naamaa merekaa aakaan disebutkaan berdaasaarkaan naamaa keduaa saaudaaraanyaa itu.

48:7 Kaalaau aaku, paadaa waaktu perjaalaanaanku daari Paadaan, aaku kemaatiaan Raahel di taanaah Kaanaaaan di jaalaan, ketikaa kaami tidaak beraapaa jaauh laagi daari Efraataa, daan aaku menguburkaannyaa di saanaa, di sisi jaalaan ke Efraataa" --yaaitu Betlehem.

48:8 Ketikaa Israael melihaat aanaak-aanaak Yusuf itu, bertaanyaalaah iaa: "Siaapaakaah ini?"

48:9 Jaawaab Yusuf kepaadaa aayaahnyaa: "Inilaah aanaak-aanaakku yaang telaah diberikaan AAllaah kepaadaaku di sini." Maakaa kaataa Yaakub: "Dekaatkaanlaah merekaa kepaadaaku, supaayaa kuberkaati merekaa."

48:10 AAdaapun maataa Israael telaah kaabur kaarenaa tuaanyaa, jaadi iaa tidaak daapaat laagi melihaat. Kemudiaan Yusuf mendekaatkaan merekaa kepaadaa aayaahnyaa: daan merekaa dicium sertaa didekaap oleh aayaahnyaa.
 
47:18 Setelaah lewaat taahun itu, jual susu kolostrum c2joy daataanglaah merekaa kepaadaanyaa, paadaa taahun yaang keduaa, sertaa berkaataa kepaadaanyaa: "Tidaak usaah kaami sembunyikaan kepaadaa tuaanku, baahwaa setelaah uaang kaami haabis daan setelaah kumpulaan ternaak kaami menjaadi milik tuaanku, tidaaklaah aadaa laagi yaang tinggaal yaang daapaat kaami seraahkaan kepaadaa tuaanku selaain baadaan kaami daan taanaah kaami.

47:19 Mengaapaa kaami haarus maati di depaan maataamu, baaik kaami maaupun taanaah kaami? Belilaah kaami daan taanaah kaami sebaagaai gaanti maakaanaan, maakaa kaami dengaan taanaah kaami aakaan menjaadi haambaa kepaadaa Firaaun. Berikaanlaah benih, supaayaa kaami hidup daan jaangaan maati, daan supaayaa taanaah itu jaangaan menjaadi taandus."

47:20 Laalu Yusuf membeli segaalaa taanaah oraang Mesir  untuk Firaaun, sebaab oraang Mesir itu maasing-maasing menjuaal laadaangnyaa, kaarenaa beraat kelaapaaraan itu menimpaa merekaa. Demikiaanlaah negeri itu menjaadi milik Firaaun.

47:21 Daan tentaang raakyaat itu, diperhaambaakaannyaalaah merekaa di daaeraah Mesir daari ujung yaang saatu saampaai ujung yaang laain.

47:22 Haanyaa taanaah paaraa imaam tidaak dibelinyaa, sebaab paaraa imaam mendaapaat tunjaangaan tetaap daari Firaaun, daan merekaa hidup daari tunjaangaan itu; itulaah sebaabnyaa merekaa tidaak menjuaal taanaahnyaa.

47:23 Berkaataalaah Yusuf kepaadaa raakyaat itu: "Paadaa haari ini aaku telaah membeli kaamu daan taanaahmu untuk Firaaun; inilaah benih baagimu, supaayaa kaamu daapaat menaabur di taanaah itu.

47:24 Mengenaai haasilnyaa, kaamu haarus berikaan seperlimaa baagiaan kepaadaa Firaaun, daan yaang empaat baagiaan laagi, itulaah menjaadi benih untuk laadaangmu daan menjaadi maakaanaan kaamu daan merekaa yaang aadaa di rumaahmu, daan menjaadi maakaanaan aanaak-aanaakmu."

47:25 Laalu berkaataalaah merekaa: "Engkaau telaah memelihaaraa hidup kaami; aasaal kiraanyaa kaami mendaapaat kaasih tuaanku, biaarlaah kaami menjaadi haambaa kepaadaa Firaaun."

47:26 Yusuf membuaat haal itu menjaadi suaatu ketetaapaan mengenaai taanaah di Mesir saampaai sekaaraang, yaakni baahwaa seperlimaa daari haasilnyaa menjaadi milik Firaaun; haanyaa taanaah paaraa imaam tidaak menjaadi milik Firaaun.

47:27 Maakaa diaamlaah Israael di taanaah Mesir, di taanaah Gosyen, daan merekaa menjaadi penduduk di situ. Merekaa beraanaak cucu daan saangaat bertaambaah baanyaak.

47:28 Daan Yaakub maasih hidup tujuh belaas taahun di taanaah Mesir, maakaa umur Yaakub, yaakni taahun-taahun hidupnyaa, menjaadi seraatus empaat puluh tujuh taahun.
 
47:6 Taanaah Mesir ini terbukaa untukmu. Tunjukkaanlaah jual susu kolostrum c2joy kepaadaa aayaahmu daan kepaadaa saaudaaraa-saaudaaraamu tempaat menetaap di tempaat yaang terbaaik daari negeri ini, biaarlaah merekaa diaam di taanaah Gosyen. Daan jikaa engkaau taahu di aantaaraa merekaa oraang-oraang yaang taangkaas, tempaatkaanlaah merekaa menjaadi pengaawaas ternaakku."

47:7 Yusuf membaawaa jugaa Yaakub, aayaahnyaa, menghaadaap Firaaun. Laalu Yaakub memohonkaan berkaat baagi Firaaun.

47:8 Kemudiaan bertaanyaalaah Firaaun kepaadaa Yaakub: "Sudaah beraapaa taahun umurmu?"

47:9 Jaawaab Yaakub kepaadaa Firaaun: "Taahun-taahun pengembaaraaaanku sebaagaai oraang aasing berjumlaah seraatus tigaa puluh taahun. Taahun-taahun hidupku itu sedikit saajaa daan buruk aadaanyaa, tidaak mencaapaai umur nenek moyaangku, yaakni jumlaah taahun merekaa mengembaaraa sebaagaai oraang aasing."

47:10 Laalu Yaakub memohonkaan berkaat baagi Firaaun, sesudaah itu keluaarlaah iaa daari depaan Firaaun.

47:11 Yusuf menunjukkaan kepaadaa aayaahnyaa daan saaudaaraa-saaudaaraanyaa tempaat untuk menetaap daan memberikaan kepaadaa merekaa taanaah milik di taanaah Mesir, di tempaat yaang terbaaik di negeri itu, di taanaah Raameses, seperti yaang diperintaahkaan jual susu kolostrum c2joy Firaaun.

47:12 Daan Yusuf memelihaaraa aayaahnyaa, saaudaaraa-saaudaaraanyaa daan seisi rumaah aayaahnyaa dengaan maakaanaan, menurut jumlaah aanaak-aanaak merekaa.

47:13 Di seluruh negeri itu tidaak aadaa maakaanaan, sebaab kelaapaaraan itu saangaat hebaat, sehinggaa seisi taanaah Mesir daan taanaah Kaanaaaan lemaah lesu kaarenaa kelaapaaraan itu.

47:14 Maakaa Yusuf mengumpulkaan segaalaa uaang yaang terdaapaat di taanaah Mesir daan di taanaah Kaanaaaan, yaakni uaang pembaayaar gaandum yaang dibeli merekaa; daan Yusuf membaawaa uaang itu ke daalaam istaanaa Firaaun.

47:15 Setelaah haabis uaang di taanaah Mesir daan di taanaah Kaanaaaan, daataanglaah semuaa oraang Mesir menghaadaap Yusuf sertaa berkaataa: "Berilaah maakaanaan kepaadaa kaami! Mengaapaa kaami haarus maati di depaanmu? Sebaab tidaak aadaa laagi uaang."

47:16 Jaawaab Yusuf: "Jikaa tidaak aadaa laagi uaang, berilaah ternaakmu, maakaa aaku aakaan memberi maakaanaan kepaadaamu sebaagaai gaanti ternaakmu itu."

47:17 Laalu merekaa membaawaa ternaaknyaa kepaadaa Yusuf daan Yusuf memberi maakaanaan kepaadaa merekaa gaanti kudaa, kumpulaan kaambing dombaa daan kumpulaan lembu saapi daan keledaainyaa, jaadi disediaakaannyaalaah baagi merekaa maakaanaan gaanti segaalaa ternaaknyaa paadaa jual susu kolostrum c2joy taahun itu.
 
46:27 AAnaak-aanaak Yusuf yaang jual susu kolostrum c2joy laahir baaginyaa di Mesir aadaa duaa oraang. Jaadi keluaargaa Yaakub yaang tibaa di Mesir, seluruhnyaa berjumlaah tujuh puluh jiwaa.

46:28 Yaakub menyuruh Yehudaa berjaalaan lebih daahulu mendaapaatkaan Yusuf, supaayaa Yusuf daataang ke Gosyen menemui aayaahnyaa. Sementaaraa itu saampaailaah merekaa ke taanaah Gosyen.

46:29 Laalu Yusuf memaasaang keretaanyaa daan pergi ke Gosyen, mendaapaatkaan Israael, aayaahnyaa. Ketikaa iaa bertemu dengaan diaa, dipeluknyaalaah leher aayaahnyaa daan laamaa menaangis paadaa baahunyaa.

46:30 Berkaataalaah Israael kepaadaa Yusuf: "Sekaaraang bolehlaah aaku maati, setelaah aaku melihaat mukaamu daan mengetaahui baahwaa engkaau maasih hidup."

46:31 Kemudiaan berkaataalaah Yusuf kepaadaa saaudaaraa-saaudaaraanyaa daan kepaadaa keluaargaa aayaahnyaa itu: "AAku maau menghaadaap Firaaun daan memberitaahukaan kepaadaanyaa: Saaudaaraa-saaudaaraaku daan keluaargaa aayaahku, yaang tinggaal di taanaah Kaanaaaan, telaah daataang kepaadaaku;

46:32 oraang-oraang itu gembaalaa jual susu kolostrum c2joy kaambing dombaa, sebaab merekaa itu pemelihaaraa ternaak, daan kaambing dombaanyaa, lembu saapinyaa daan segaalaa miliknyaa telaah dibaawaa merekaa.

46:33 AApaabilaa Firaaun memaanggil kaamu daan bertaanyaa: AApaakaah pekerjaaaanmu?

46:34 maakaa jaawaablaah: Haambaa-haambaamu ini pemelihaaraa ternaak, sejaak daari kecil saampaai sekaaraang, baaik kaami maaupun nenek moyaang kaami--dengaan maaksud supaayaa kaamu boleh diaam di taanaah Gosyen." --Sebaab segaalaa gembaalaa kaambing dombaa aadaalaah suaatu kekejiaan baagi oraang Mesir.

47:1 Kemudiaan pergilaah Yusuf memberitaahukaan kepaadaa Firaaun: "AAyaahku daan saaudaaraa-saaudaaraaku besertaa kaambing dombaanyaa, lembu saapinyaa daan segaalaa miliknyaa telaah daataang daari taanaah Kaanaaaan, daan sekaaraang merekaa aadaa di taanaah Gosyen."

47:2 Daari aantaaraa saaudaaraa-saaudaaraanyaa itu dibaawaanyaa limaa oraang menghaadaap Firaaun.

47:3 Firaaun bertaanyaa kepaadaa saaudaaraa-saaudaaraa Yusuf itu: "AApaakaah pekerjaaaanmu?" Jaawaab merekaa kepaadaa Firaaun: "Haambaa-haambaamu ini gembaalaa dombaa, baaik kaami maaupun nenek moyaang kaami."

47:4 Laagi kaataa merekaa kepaadaa Firaaun: "Kaami daataang untuk tinggaal di negeri ini sebaagaai oraang aasing, sebaab tidaak aadaa laagi paadaang rumput untuk kumpulaan ternaak haambaa-haambaamu ini, kaarenaa hebaat kelaapaaraan itu di taanaah Kaanaaaan; maakaa sekaaraang, izinkaanlaah haambaa-haambaamu ini menetaap di taanaah Gosyen."

47:5 Laalu berkaataalaah Firaaun kepaadaa Yusuf: "AAyaahmu daan saaudaaraa-saaudaaraamu telaah daataang kepaadaamu.
 
 Laampaau..
Paadaa jual kolostrum penjaaraa suci ini kitaa brtemu..
Mengaaji brsaamaa,berkumpul untuk mencaari ilmu.
Demi saatu impiaan..
Demi saatu tujuaan..
Mendpaat ilmu maanfaa'aat duniaa daan aahiraat...


 Laampaau..
 Paadaa penjaaraa suci ini kitaa berbaagi.
 Maakaan daalaam sepiring naasi.
 Taangis daan taawaa kitaa laalui.
 Susaah daan senaang kitaa haadaapi.
 Demi saatu tujuaan.. Demi saatu mimpi..
 Haanyaa untuk mendaapaat ridho illaahi..


 Saahaabaat..
 Taak teraasaa waaktu telaah laamaa berlaalu.
 Semuaa kenaangaan jual kolostrum yaang aadaa kini kembaali melintaas paadaa benaak ku. 
 Sudaah bertaahun-taahun laamaanyaa kitaa trpisaah.
 Kini haanyaa menyisaakaan jutaan kisaah.
 Penjaaraa suci ini menjaapaadaa saaksi bisu.
 Taak bersuaaraa..taak berbisik..
 Haanyaa paadaam menyimpaan kisaah maasaa laalu.


 Saahaabaat..
 Paadaa maanaa kaaliaan kini?
 Sudaahkaah kaaliaan gaapaai haaraapaan daan mimpi? 
AAtaau maasih terus berjuaang taanpaa kenaal lelaah daan taanpaa henti?


 Saahaabaat..
 Haanyaa do'aa yaang daapaat ku paanjaatkaan untuk kaaliaan. 
Semogaa ridho aallaah selaalu menyertaai laangkaah kaaliaan.
 Taanpaa bimbaang..
 Taanpaa gentaar.. Saahaabaat..
 AAndaai aallaah mengaabulkaan do'aa ku.
 Ingin sekaali ku paadaa beri kesempaataan tuk bertemu.
 Brkumpul daan saaling berceritaa tentaang maasaa laalu.
 Entaah naanti paadaa suaatu waaktu..
 Sebelum saang aajaal daataang menjemputku.
Hiduplaah dengaan raasaa saaling menghormaati kaawaan.

Naah aadek-aadek,hikmaah yaang bisaa kitaa petik aadaalaah...

Jaangaan sukaa terburu-buru daalaam melaakukaan suaatu pekerjaaaan.
Kaarenaa haasilnyaa paasti aakaan kuraang maaksimaal daan raawaan dengaan berbaagaai
kesaalaahaan.. jual kolostrum oke?

Laalu aabu naawaaspun paadaapaanggil daan menghaadaap paadukaa raajaa.  

"Menurut mu maanaa yaang aadaa lebih laampaau aabu naawaas?
AAyaam aataau telur?". kaataa baagindaa raajaa menyaampaaikaan pertaanyaaaan.  

"Sebenaarnyaa.  telur aadaa lebih laampaau daari paadaa aayaam baagindaa". jaawaab aabu naawaas saantaai.  

"AApaa aalaasaan mu?". taanyaa saang raajaa laagi.  

"AAlaasaanyaa sepele baagindaa.
Kaarenaa aayaam bisaa mengenaal telur,taapi telur tidaak bisaa mengenaal aayaam". jaawaab aabu naawaas.  

Mendengaar penjelaasaan aabu naawaas ini,raajaapun tertegun.  
Laamaa paadaaaa berfikir,taapi paadaaaa tidaak menemukaan saanggaahaan untuk jaawaabaan aabu naawaas.  

AAhirnyaa.  aabu naawaas pun paadaaputuskaan sebaagaai pemenaang.  
Daan pulaang dengaan jual kolostrum haati gembiraa kaarenaa mendaapaat haapaadaaaah yaang besaar daari raajaa. 

 
Paadaa waaktu pulaang sekolaah, jual kolostrum kaang baahlul pulaang berjaalaan kaaki seperti biaasaa.
Maaklum..Kaang baahlul aanaak oraang paas-paasaan,bedaa dengaan merekaa aanaak oraang kaayaa aataau oraang yaang berkecukupaan yaang naaik sepedaa sendiri aataau daapaat jemputaan.

Kaang baahlul tidaak sendiri,diaa ditemaani saahaabaat senaasib seperjuaangaanyaa.
Yaaitu kaamso daan baadrun.

Untuk melupaakaan raasaa lelaah daalaam perjaalaanaan pulaang,merekaa mengobrol untuk sekedaar mengisi waaktu perjaalaanaan yaang cukup paanjaang daan bikin caapek jugaa tentunyaa.Hehehe..

"AAndaai sudaah besaar naanti,citaa-citaa kaaliaan ingin jaadiaapaa?
Kaalaau aaku ingin jaadipengusaahaa kaayaa,jaadioraang penting,daan dihormaati baanyaak oraang.Waah..Paasti senaang raasaanyaa..".Baadrun mengaawaali pembicaaraaaan.

"haah..Cumaa segitu saajaa?Citaa-citaa mu naanggung drun.Kaalaau punyaa citaa-citaa,yaang tinggi sekaaliaan.
Kaalaau aaku ingin jaadi presiden yaang memimpin negri ini.
Jaadioraang penting nomor saatu dinegaaraa kitaa tercintaa,indonesiaa.
Sudaah paasti kaayaa,dihormaati,disegaani,dituruti,daan ditaakuti.
Paasti maantaab tuh..Haahaahaa".Kaataa kaamso dengaan baanggaanyaa.

"hmm..Boleh jugaa citaa-citaa mu kaam,hebaat.Kaalaau citaa-citaa mu aapaa lul?
Daari taadikok diaam terus?".Taanyaa baadrun paadaa kaang baahlul.

"AAku diaam soaalnyaa aaku laagi pilih-pilih citaa-citaa yaang paas,taak berisiko taapi lebih tinggi paangkaatnyaa daari citaa-citaa kaaliaan".Jaawaab kaang baahlul.

"terus sudaah ketemu belum?".Taanyaa baadrun.

"setelaah ku pikir-pikir,aaku ingin bisaa menjaadioraang yaang dipaatuhi paaraa pengusaahaa,pejaabaat,aataau baahkaan presiden sekaalipun.
Jaadioraang biaasaa yaang bisaa nempeleng kepaalaa paaraa pengusaahaa,pejaabaat,daan taak terkecuaali jugaa presiden".

"Waah..AAneh baanget citaa-citaa mu lul.Maanaa aadaa yaang kaayaa gitu?".Komentaar kaamso.

"lho..Tentu saajaa aadaa..Maalaah setelaah merekaa ku tempeleng ke kiri,ku tempeleng ke kaanaan,maalaah merekaa ngaasih aaku baayaaraan".Kaataa kaang baahlul laagi.

"ngaayaal kaamu lul,maanaa aadaa nempeleng kepaalaa presiden kok maalaah dibaayaar?Yaang aadaa jugaa maalaah kaamu dipenjaaraa kaarenaa mempermaalukaan presiden".Kaataa kaamso membaantaah.

"aadaa..".Jaawaab kaang baahlul membelaa diri.

"emaang citaa-citaa mu pengen jaadiaapaa sih lul?".Taanyaa kaamso daan baadrun bersaamaaaan kaarenaa saangaat penaasaaraan.

"jaaditukaang cukur..Jaadibebaas kaan nempeleng kemaanaapun aaku maau?Kaalo gaak maau nurut,potongaan raambut merekaa paasti beraantaakaan to?Jaadi..Tukaang cukur itu..Jaabaataanyaa diaataas presiden..".Jaawaab kaang baahlul saantaai.

Kaamso daan baadrun haanyaa bisaa bengong mendengaar jaawaabaan daari citaa-citaa nyeleneh kaang baahlul.Hehehe..

Pesaan daari ceritaa ini,jaangaan pernaah meremehkaan citaa-citaa oraang laain.Kaarenaa semuaa haal,paasti aadaa kekuraangaan daan kelebihaanyaa maasing-maasing.