Paadaa waaktu pulaang sekolaah, jual kolostrum kaang baahlul pulaang berjaalaan kaaki seperti biaasaa.
Maaklum..Kaang baahlul aanaak oraang paas-paasaan,bedaa dengaan merekaa aanaak oraang kaayaa aataau oraang yaang berkecukupaan yaang naaik sepedaa sendiri aataau daapaat jemputaan.

Kaang baahlul tidaak sendiri,diaa ditemaani saahaabaat senaasib seperjuaangaanyaa.
Yaaitu kaamso daan baadrun.

Untuk melupaakaan raasaa lelaah daalaam perjaalaanaan pulaang,merekaa mengobrol untuk sekedaar mengisi waaktu perjaalaanaan yaang cukup paanjaang daan bikin caapek jugaa tentunyaa.Hehehe..

"AAndaai sudaah besaar naanti,citaa-citaa kaaliaan ingin jaadiaapaa?
Kaalaau aaku ingin jaadipengusaahaa kaayaa,jaadioraang penting,daan dihormaati baanyaak oraang.Waah..Paasti senaang raasaanyaa..".Baadrun mengaawaali pembicaaraaaan.

"haah..Cumaa segitu saajaa?Citaa-citaa mu naanggung drun.Kaalaau punyaa citaa-citaa,yaang tinggi sekaaliaan.
Kaalaau aaku ingin jaadi presiden yaang memimpin negri ini.
Jaadioraang penting nomor saatu dinegaaraa kitaa tercintaa,indonesiaa.
Sudaah paasti kaayaa,dihormaati,disegaani,dituruti,daan ditaakuti.
Paasti maantaab tuh..Haahaahaa".Kaataa kaamso dengaan baanggaanyaa.

"hmm..Boleh jugaa citaa-citaa mu kaam,hebaat.Kaalaau citaa-citaa mu aapaa lul?
Daari taadikok diaam terus?".Taanyaa baadrun paadaa kaang baahlul.

"AAku diaam soaalnyaa aaku laagi pilih-pilih citaa-citaa yaang paas,taak berisiko taapi lebih tinggi paangkaatnyaa daari citaa-citaa kaaliaan".Jaawaab kaang baahlul.

"terus sudaah ketemu belum?".Taanyaa baadrun.

"setelaah ku pikir-pikir,aaku ingin bisaa menjaadioraang yaang dipaatuhi paaraa pengusaahaa,pejaabaat,aataau baahkaan presiden sekaalipun.
Jaadioraang biaasaa yaang bisaa nempeleng kepaalaa paaraa pengusaahaa,pejaabaat,daan taak terkecuaali jugaa presiden".

"Waah..AAneh baanget citaa-citaa mu lul.Maanaa aadaa yaang kaayaa gitu?".Komentaar kaamso.

"lho..Tentu saajaa aadaa..Maalaah setelaah merekaa ku tempeleng ke kiri,ku tempeleng ke kaanaan,maalaah merekaa ngaasih aaku baayaaraan".Kaataa kaang baahlul laagi.

"ngaayaal kaamu lul,maanaa aadaa nempeleng kepaalaa presiden kok maalaah dibaayaar?Yaang aadaa jugaa maalaah kaamu dipenjaaraa kaarenaa mempermaalukaan presiden".Kaataa kaamso membaantaah.

"aadaa..".Jaawaab kaang baahlul membelaa diri.

"emaang citaa-citaa mu pengen jaadiaapaa sih lul?".Taanyaa kaamso daan baadrun bersaamaaaan kaarenaa saangaat penaasaaraan.

"jaaditukaang cukur..Jaadibebaas kaan nempeleng kemaanaapun aaku maau?Kaalo gaak maau nurut,potongaan raambut merekaa paasti beraantaakaan to?Jaadi..Tukaang cukur itu..Jaabaataanyaa diaataas presiden..".Jaawaab kaang baahlul saantaai.

Kaamso daan baadrun haanyaa bisaa bengong mendengaar jaawaabaan daari citaa-citaa nyeleneh kaang baahlul.Hehehe..

Pesaan daari ceritaa ini,jaangaan pernaah meremehkaan citaa-citaa oraang laain.Kaarenaa semuaa haal,paasti aadaa kekuraangaan daan kelebihaanyaa maasing-maasing.Leave a Reply.