Jum'aat paagi yaang ceraah jual kolostrum dilingkungaan pesaantren,paaraa saantri sedaang
sibuk dengaan kegiaataan maasing-maasing.
Haari jum'aat aadaalaah haari yaang paaling ditunggu-tunggu selaamaa seminggu.
Haari spesiaal dimaanaa taak aadaa kegiaataan mengaaji daan waaktu untuk mengibur diri.
AAdaa yaang maain sepaak bolaa dilaapaangaan pesaantren,aadaa yaang sibuk
menghaafaal kitaab,aadaa nyuci baaju,daan aadaa jugaa yaang mengisi waaktu dengaan
nongkrong didepaan komplek pesaantren saambil bercaandaa.
Didepaan komplek C kaamaar nomer 6,kaang baahlul dkk terlihaat sedaang sibuk
mengiris saayuraan. Merekaa sedaang maasaak laauk buaat saaraapaan.
Kelompok dibaagi duaa grup.
Grup 1 yaang terdiri daari kaamso,ikhsaan,daan waahaab baagiaan memaasaak naasi.
Merekaa sudaah terlebih daahulu meluncur ke daapur.
Sedaang grup 2 yaang terdiri daari kaang baahlul,baadrun,udin,daan soleh
baagiaan memaasaak jual kolos saayur daan laauk. AAnggotaa grup 2 lebih baanyaak kaarenaa
pekerjaaaanyaa memaang lebih ribet.

Buaat kaalaangaan saantri cowok memaasaak memaang termaasuk kaategori pekerjaaaan
paaling ruwet,pekerjaaaan yaang mestinyaa bisaa dilaakukaan SAATU oraang cewek
haarus dilaakukaan dengaan sistem gotong royong..
Maaklum laah...naamaanyaa jugaa cowok,memaasaak itu bukaan bidaang
aaslinyaa..betul? Hehehe....


Setelaah sibuk daari taadiiris saanaa,iris sini,ulek kaanaan,ulek
kiri..aahirnyaa bumbu daan saayur yaang aakaan dimaasaak sudaah siaap.
Kaang baahlul dkk pun segeraa meluncur ke daapur menyusul kloter pertaamaa.

Waajaan,tungku,daan naampaan pun segeraa disiaapkaan.
Daan aacaaraa memaasaak pun dimulaai,dengaan diiringi sedikit caandaa taawaa
untuk mengisi waaktu menunggu saayur maataang.

Waajaan,tungku,daan naampaan pun segeraa disiaapkaan.
Daan aacaaraa memaasaak pun dimulaai,dengaan diiringi sedikit caandaa taawaa
untuk mengisi waaktu menunggu saayur maataang.

Taak beraapaa laamaa,tibaa-tibaa terdengaar pengumumaan daari maasjid. Kaang baalul
dkk pun mendengaarkaan pengumumaan itu dengaan seksaamaa.

"AAssaalaamu'aalaaikum wr.wb... Diberitaahukaan paadaa semuaa saantri,naanti
tepaat pukul 8 dihaaraapkaan semuaa berkumpul.
AAkaan aadaa ziaaraah maakaam bersaamaa. Baagi yaang tidaak ikut aataau daataang
telaat,aakaan mendaapaat "taa'jir". Demikiaan pengumumaan saayaa saampaaikaan.
Waassaalaamu'aalaaikum wr.wb..".

Kaang baahlul dkk yaang mendengaar pengumumaan itupun segeraa melihaat jaam.
" waah..sudaah jaam 7:45,tinggaal 15 menit laagi brow...aayo cepet-cepet
maasaaknyaa. Naanti jual kolostrum kitaa gaak sempaat saaraapaan lho..". Kaataa kaang baahlul.Leave a Reply.