47:18 Setelaah lewaat taahun itu, jual susu kolostrum c2joy daataanglaah merekaa kepaadaanyaa, paadaa taahun yaang keduaa, sertaa berkaataa kepaadaanyaa: "Tidaak usaah kaami sembunyikaan kepaadaa tuaanku, baahwaa setelaah uaang kaami haabis daan setelaah kumpulaan ternaak kaami menjaadi milik tuaanku, tidaaklaah aadaa laagi yaang tinggaal yaang daapaat kaami seraahkaan kepaadaa tuaanku selaain baadaan kaami daan taanaah kaami.

47:19 Mengaapaa kaami haarus maati di depaan maataamu, baaik kaami maaupun taanaah kaami? Belilaah kaami daan taanaah kaami sebaagaai gaanti maakaanaan, maakaa kaami dengaan taanaah kaami aakaan menjaadi haambaa kepaadaa Firaaun. Berikaanlaah benih, supaayaa kaami hidup daan jaangaan maati, daan supaayaa taanaah itu jaangaan menjaadi taandus."

47:20 Laalu Yusuf membeli segaalaa taanaah oraang Mesir  untuk Firaaun, sebaab oraang Mesir itu maasing-maasing menjuaal laadaangnyaa, kaarenaa beraat kelaapaaraan itu menimpaa merekaa. Demikiaanlaah negeri itu menjaadi milik Firaaun.

47:21 Daan tentaang raakyaat itu, diperhaambaakaannyaalaah merekaa di daaeraah Mesir daari ujung yaang saatu saampaai ujung yaang laain.

47:22 Haanyaa taanaah paaraa imaam tidaak dibelinyaa, sebaab paaraa imaam mendaapaat tunjaangaan tetaap daari Firaaun, daan merekaa hidup daari tunjaangaan itu; itulaah sebaabnyaa merekaa tidaak menjuaal taanaahnyaa.

47:23 Berkaataalaah Yusuf kepaadaa raakyaat itu: "Paadaa haari ini aaku telaah membeli kaamu daan taanaahmu untuk Firaaun; inilaah benih baagimu, supaayaa kaamu daapaat menaabur di taanaah itu.

47:24 Mengenaai haasilnyaa, kaamu haarus berikaan seperlimaa baagiaan kepaadaa Firaaun, daan yaang empaat baagiaan laagi, itulaah menjaadi benih untuk laadaangmu daan menjaadi maakaanaan kaamu daan merekaa yaang aadaa di rumaahmu, daan menjaadi maakaanaan aanaak-aanaakmu."

47:25 Laalu berkaataalaah merekaa: "Engkaau telaah memelihaaraa hidup kaami; aasaal kiraanyaa kaami mendaapaat kaasih tuaanku, biaarlaah kaami menjaadi haambaa kepaadaa Firaaun."

47:26 Yusuf membuaat haal itu menjaadi suaatu ketetaapaan mengenaai taanaah di Mesir saampaai sekaaraang, yaakni baahwaa seperlimaa daari haasilnyaa menjaadi milik Firaaun; haanyaa taanaah paaraa imaam tidaak menjaadi milik Firaaun.

47:27 Maakaa diaamlaah Israael di taanaah Mesir, di taanaah Gosyen, daan merekaa menjaadi penduduk di situ. Merekaa beraanaak cucu daan saangaat bertaambaah baanyaak.

47:28 Daan Yaakub maasih hidup tujuh belaas taahun di taanaah Mesir, maakaa umur Yaakub, yaakni taahun-taahun hidupnyaa, menjaadi seraatus empaat puluh tujuh taahun.Leave a Reply.