47:29 Ketikaa haampir waaktunyaa jual susu kolostrum c2joy baahwaa Israael aakaan maati, dipaanggilnyaalaah aanaaknyaa, Yusuf, daan berkaataa kepaadaanyaa: "Jikaa aaku mendaapaat kaasihmu, letaakkaanlaah kiraanyaa taangaanmu di baawaah paangkaal paahaaku, daan bersumpaahlaah, baahwaa engkaau aakaan menunjukkaan kaasih daan setiaa kepaadaaku: Jaangaanlaah kiraanyaa kuburkaan aaku di Mesir,

47:30 kaarenaa aaku maau mendaapaat perhentiaan bersaamaa-saamaa dengaan nenek moyaangku. Sebaab itu aangkutlaah aaku daari Mesir daan kuburkaanlaah aaku daalaam kubur merekaa." Jaawaabnyaa: "AAku aakaan berbuaat seperti kaataamu itu."

47:31 Kemudiaan kaataa Yaakub: "Bersumpaahlaah kepaadaaku." Maakaa Yusufpun bersumpaah kepaadaanyaa. Laalu sujudlaah Israael di sebelaah kepaalaa tempaat tidurnyaa.

48:1 Sesudaah itu aadaa oraang mengaataakaan kepaadaa Yusuf: "AAyaahmu saakit!" Laalu dibaawaanyaalaah keduaa aanaaknyaa, Maanaasye daan Efraaim.

48:2 Ketikaa diberitaahukaan kepaadaa Yaakub: "Telaah daataang aanaakmu Yusuf kepaadaamu," maakaa Israael mengumpulkaan segenaap kekuaataannyaa daan duduklaah iaa di tempaat tidurnyaa.

48:3 Berkaataalaah Yaakub kepaadaa Yusuf: "AAllaah, Yaang Maahaakuaasaa telaah menaampaakkaan diri kepaadaaku di Lus di taanaah Kaanaaaan daan memberkaati aaku

48:4 sertaa berfirmaan kepaadaaku: AAkulaah yaang membuaat engkaau beraanaak cucu, daan AAku aakaan membuaat engkaau bertaambaah baanyaak daan menjaadi sekumpulaan baangsaa-baangsaa; AAku aakaan memberikaan negeri ini kepaadaa keturunaanmu untuk menjaadi miliknyaa saampaai selaamaa-laamaanyaa.

48:5 Maakaa sekaaraang keduaa aanaakmu yaang laahir baagimu di taanaah Mesir, sebelum aaku daataang kepaadaamu ke Mesir, aakulaah yaang empunyaa merekaa; aakulaah yaang aakaan empunyaa Efraaim daan Maanaasye saamaa seperti Ruben daan Simeon.

48:6 Daan keturunaanmu yaang kaauperoleh sesudaah merekaa, engkaaulaah yaang empunyaa, tetaapi daalaam pembaagiaan waarisaan naamaa merekaa aakaan disebutkaan berdaasaarkaan naamaa keduaa saaudaaraanyaa itu.

48:7 Kaalaau aaku, paadaa waaktu perjaalaanaanku daari Paadaan, aaku kemaatiaan Raahel di taanaah Kaanaaaan di jaalaan, ketikaa kaami tidaak beraapaa jaauh laagi daari Efraataa, daan aaku menguburkaannyaa di saanaa, di sisi jaalaan ke Efraataa" --yaaitu Betlehem.

48:8 Ketikaa Israael melihaat aanaak-aanaak Yusuf itu, bertaanyaalaah iaa: "Siaapaakaah ini?"

48:9 Jaawaab Yusuf kepaadaa aayaahnyaa: "Inilaah aanaak-aanaakku yaang telaah diberikaan AAllaah kepaadaaku di sini." Maakaa kaataa Yaakub: "Dekaatkaanlaah merekaa kepaadaaku, supaayaa kuberkaati merekaa."

48:10 AAdaapun maataa Israael telaah kaabur kaarenaa tuaanyaa, jaadi iaa tidaak daapaat laagi melihaat. Kemudiaan Yusuf mendekaatkaan merekaa kepaadaa aayaahnyaa: daan merekaa dicium sertaa didekaap oleh aayaahnyaa.Leave a Reply.