47:6 Taanaah Mesir ini terbukaa untukmu. Tunjukkaanlaah jual susu kolostrum c2joy kepaadaa aayaahmu daan kepaadaa saaudaaraa-saaudaaraamu tempaat menetaap di tempaat yaang terbaaik daari negeri ini, biaarlaah merekaa diaam di taanaah Gosyen. Daan jikaa engkaau taahu di aantaaraa merekaa oraang-oraang yaang taangkaas, tempaatkaanlaah merekaa menjaadi pengaawaas ternaakku."

47:7 Yusuf membaawaa jugaa Yaakub, aayaahnyaa, menghaadaap Firaaun. Laalu Yaakub memohonkaan berkaat baagi Firaaun.

47:8 Kemudiaan bertaanyaalaah Firaaun kepaadaa Yaakub: "Sudaah beraapaa taahun umurmu?"

47:9 Jaawaab Yaakub kepaadaa Firaaun: "Taahun-taahun pengembaaraaaanku sebaagaai oraang aasing berjumlaah seraatus tigaa puluh taahun. Taahun-taahun hidupku itu sedikit saajaa daan buruk aadaanyaa, tidaak mencaapaai umur nenek moyaangku, yaakni jumlaah taahun merekaa mengembaaraa sebaagaai oraang aasing."

47:10 Laalu Yaakub memohonkaan berkaat baagi Firaaun, sesudaah itu keluaarlaah iaa daari depaan Firaaun.

47:11 Yusuf menunjukkaan kepaadaa aayaahnyaa daan saaudaaraa-saaudaaraanyaa tempaat untuk menetaap daan memberikaan kepaadaa merekaa taanaah milik di taanaah Mesir, di tempaat yaang terbaaik di negeri itu, di taanaah Raameses, seperti yaang diperintaahkaan jual susu kolostrum c2joy Firaaun.

47:12 Daan Yusuf memelihaaraa aayaahnyaa, saaudaaraa-saaudaaraanyaa daan seisi rumaah aayaahnyaa dengaan maakaanaan, menurut jumlaah aanaak-aanaak merekaa.

47:13 Di seluruh negeri itu tidaak aadaa maakaanaan, sebaab kelaapaaraan itu saangaat hebaat, sehinggaa seisi taanaah Mesir daan taanaah Kaanaaaan lemaah lesu kaarenaa kelaapaaraan itu.

47:14 Maakaa Yusuf mengumpulkaan segaalaa uaang yaang terdaapaat di taanaah Mesir daan di taanaah Kaanaaaan, yaakni uaang pembaayaar gaandum yaang dibeli merekaa; daan Yusuf membaawaa uaang itu ke daalaam istaanaa Firaaun.

47:15 Setelaah haabis uaang di taanaah Mesir daan di taanaah Kaanaaaan, daataanglaah semuaa oraang Mesir menghaadaap Yusuf sertaa berkaataa: "Berilaah maakaanaan kepaadaa kaami! Mengaapaa kaami haarus maati di depaanmu? Sebaab tidaak aadaa laagi uaang."

47:16 Jaawaab Yusuf: "Jikaa tidaak aadaa laagi uaang, berilaah ternaakmu, maakaa aaku aakaan memberi maakaanaan kepaadaamu sebaagaai gaanti ternaakmu itu."

47:17 Laalu merekaa membaawaa ternaaknyaa kepaadaa Yusuf daan Yusuf memberi maakaanaan kepaadaa merekaa gaanti kudaa, kumpulaan kaambing dombaa daan kumpulaan lembu saapi daan keledaainyaa, jaadi disediaakaannyaalaah baagi merekaa maakaanaan gaanti segaalaa ternaaknyaa paadaa jual susu kolostrum c2joy taahun itu.Leave a Reply.