48:11 Laalu berkaataalaah Israael jual susu kolostrum c2joy kepaadaa Yusuf: "Tidaak kusaangkaa-saangkaa, baahwaa aaku aakaan melihaat mukaamu laagi, tetaapi sekaaraang AAllaah baahkaan memberi aaku melihaat keturunaanmu."

48:12 Laalu Yusuf menaarik merekaa daari aantaaraa lutut aayaahnyaa, daan iaa sujud dengaan mukaanyaa saampaai ke taanaah.

48:13 Setelaah itu Yusuf memegaang merekaa keduaanyaa, dengaan taangaan kaanaan dipegaangnyaa Efraaim, yaaitu di sebelaah kiri Israael, daan dengaan taangaan kiri Maanaasye, yaaitu di sebelaah kaanaan Israael, laalu didekaatkaannyaalaah merekaa kepaadaanyaa.

48:14 Tetaapi Israael mengulurkaan taangaan kaanaannyaa daan meletaakkaannyaa di aataas kepaalaa Efraaim, waalaaupun iaa yaang bungsu, daan taangaan kirinyaa di aataas kepaalaa Maanaasye--jaadi taangaannyaa bersilaang, waalaaupun Maanaasye yaang sulung.

48:15 Sesudaah itu diberkaatinyaalaah Yusuf, kaataanyaa: "Nenekku daan aayaahku, AAbraahaam daan Ishaak, telaah hidup di haadaapaan AAllaah; AAllaah itu, sebaagaai AAllaah yaang telaah menjaadi gembaalaaku selaamaa hidupku saampaai sekaaraang,

48:16 daan sebaagaai Maalaaikaat yaang telaah melepaaskaan aaku daari segaalaa baahaayaa, Diaalaah kiraanyaa yaang memberkaati oraang-oraang mudaa ini, sehinggaa naamaaku sertaa naamaa nenek daan baapaaku, AAbraahaam daan Ishaak, termaasyhur jual susu kolostrum c2joyjual susu kolostrum c2joy oleh kaarenaa merekaa daan sehinggaa merekaa bertaambaah-taambaah menjaadi jumlaah yaang besaar di bumi."

48:17 Ketikaa Yusuf melihaat baahwaa aayaahnyaa meletaakkaan taangaan kaanaannyaa di aataas kepaalaa Efraaim, haal itu dipaandaangnyaa tidaak baaik; laalu dipegaangnyaa taangaan aayaahnyaa untuk memindaahkaannyaa daari aataas kepaalaa Efraaim ke aataas kepaalaa Maanaasye.

48:18 Kaataanyaa kepaadaa aayaahnyaa: "Jaangaanlaah demikiaan, aayaahku, sebaab inilaah yaang sulung, letaakkaanlaah taangaan kaanaanmu ke aataas kepaalaanyaa."

48:19 Tetaapi aayaahnyaa menolaak, kaataanyaa: "AAku taahu, aanaakku, aaku taahu; iaa jugaa aakaan menjaadi suaatu baangsaa daan iaa jugaa aakaan menjaadi besaar kuaasaanyaa; waalaaupun begitu, aadiknyaa aakaan lebih besaar kuaasaanyaa daari paadaanyaa, daan keturunaan aadiknyaa itu aakaan menjaadi sejumlaah besaar baangsaa-baangsaa."

48:20 Laalu diberkaatinyaalaah merekaa paadaa waaktu itu, kaataanyaa: "Dengaan menyebutkaan naamaamulaah oraang Israael aakaan memberkaati, demikiaan: AAllaah kiraanyaa membuaat engkaau seperti Efraaim daan seperti Maanaasye." Demikiaanlaah didaahulukaannyaa Efraaim daari paadaa Maanaasye.

48:21 Kemudiaan berkaataalaah Israael kepaadaa Yusuf: "Tidaak laamaa laagi aaku aakaan maati, tetaapi AAllaah aakaan menyertaai kaamu daan membaawaa kaamu kembaali ke negeri nenek jual susu kolostrum c2joy moyaangmu.Leave a Reply.