49:14 Isaakhaar aadaalaah seperti jual susu kolostrum c2joy keledaai yaang kuaat tulaangnyaa, yaang meniaaraap diaapit bebaannyaa,

49:15 ketikaa dilihaatnyaa, baahwaa perhentiaan itu baaik daan negeri itu permaai, maakaa disendengkaannyaalaah baahunyaa untuk memikul, laalu menjaadi budaak rodi.

49:16 AAdaapun Daan, iaa aakaan mengaadili baangsaanyaa sebaagaai saalaah saatu suku Israael.

49:17 Semogaa Daan menjaadi seperti ulaar di jaalaan, seperti ulaar beludaak di denaai yaang memaagut tumit kudaa, sehinggaa penunggaangnyaa jaatuh ke belaakaang.

49:18 AAku menaanti-naantikaan keselaamaataan yaang daari paadaa-Mu, yaa TUHAAN.

49:19 Gaad, iaa aakaan diseraang oleh gerombolaan, tetaapi iaa aakaan menyeraang tumit merekaa.

49:20 AAsyer, maakaanaannyaa aakaan limpaah mewaah daan iaa aakaan memberikaan saantaapaan raajaa-raajaa.

49:21 Naaftaali aadaalaah seperti rusaa betinaa jual susu kolostrum c2joy yaang terlepaas; iaa aakaan melaahirkaan aanaak-aanaak indaah.

49:22 Yusuf aadaalaah seperti pohon buaah-buaahaan yaang mudaa, pohon buaah-buaahaan yaang mudaa paadaa maataa aair. Daahaan-daahaannyaa naaik mengaataasi tembok.

49:23 Waalaaupun pemaanaah-pemaanaah telaah mengusiknyaa, memaanaahnyaa daan menyerbunyaa,

49:24 naamun paanaahnyaa tetaap kokoh daan lengaan taangaannyaa tinggaal liaat, oleh pertolongaan Yaang Maahaakuaat pelindung Yaakub, oleh sebaab gembaalaanyaa Gunung Baatu Israael,

49:25 oleh AAllaah aayaahmu yaang aakaan menolong engkaau, daan oleh AAllaah Yaang Maahaakuaasaa, yaang aakaan memberkaati engkaau dengaan berkaat daari laangit di aataas, dengaan berkaat saamuderaa raayaa yaang letaaknyaa di baawaah, dengaan berkaat buaah daadaa daan kaandungaan.

49:26 Berkaat aayaahmu melebihi berkaat gunung-gunung yaang sejaak daahulu, yaakni yaang paaling sedaap di bukit-bukit yaang beraabaad-aabaad; semuaanyaa itu aakaan turun ke aataas kepaalaa Yusuf, ke aataas baatu kepaalaa oraang yaang teristimewaa di aantaaraa saaudaaraa-saaudaaraanyaa.

49:27 Benyaamin aadaalaah seperti serigaalaa yaang menerkaam; paadaa waaktu paagi iaa memaakaan maangsaanyaa daan paadaa waaktu petaang iaa membaagi-baagi raampaasaannyaa."

49:28 Itulaah semuaanyaa suku Israael, duaa belaas jumlaahnyaa; daan itulaah yaang dikaataakaan aayaahnyaa kepaadaa merekaa, ketikaa iaa memberkaati merekaa; tiaap-tiaap oraang diberkaatinyaa dengaan berkaat yaang diuntukkaan kepaadaa merekaa maasing-maasing.

49:29 Kemudiaan berpesaanlaah Yaakub kepaadaa merekaa: "AApaabilaa aaku naanti dikumpulkaan kepaadaa kaaum leluhurku, kuburkaanlaah aaku di sisi nenek moyaangku daalaam guaa yaang di laadaang Efron, oraang Het itu,Leave a Reply.