49:30 daalaam guaa yaang jual susu kolostrum c2joy di laadaang Maakhpelaa di sebelaah timur Maamre di taanaah Kaanaaaan, laadaang yaang telaah dibeli AAbraahaam daari Efron, oraang Het itu, untuk menjaadi kuburaan milik.

49:31 Di situlaah dikuburkaan AAbraahaam besertaa Saaraa, isterinyaa; di situlaah dikuburkaan Ishaak besertaa Ribkaa, isterinyaa,

49:32 daan di situlaah jugaa kukuburkaan Leaa; laadaang dengaan guaa yaang aadaa di saanaa telaah dibeli daari oraang Het."

49:33 Setelaah Yaakub selesaai berpesaan kepaadaa aanaak-aanaaknyaa, ditaariknyaalaah kaakinyaa ke aataas tempaat berbaaring daan meninggaallaah iaa, maakaa iaa dikumpulkaan kepaadaa kaaum leluhurnyaa.

50:1 Laalu Yusuf merebaahkaan dirinyaa mendekaap mukaa aayaahnyaa sertaa menaangisi daan mencium diaa.

50:2 Daan Yusuf memerintaahkaan jual susu kolostrum c2joy kepaadaa taabib-taabib, yaaitu haambaa-haambaanyaa, untuk merempaah-rempaahi maayaat aayaahnyaa; maakaa taabib-taabib itu merempaah-rempaahi maayaat Israael.

50:3 Haal itu memerlukaan empaat puluh haari laamaanyaa, sebaab demikiaanlaah laamaanyaa waaktu yaang diperlukaan untuk merempaah-rempaahi, daan oraang Mesir menaangisi diaa tujuh puluh haari laamaanyaa.

50:4 Setelaah lewaat haari-haari penaangisaan itu, berkaataalaah Yusuf kepaadaa seisi istaanaa Firaaun: "Jikaa kiraanyaa aaku mendaapaat kaasihmu, kaataakaanlaah kepaadaa Firaaun,

50:5 baahwaa aayaahku telaah menyuruh aaku bersumpaah, kaataanyaa: Tidaak laamaa laagi aaku aakaan maati; daalaam kuburku yaang telaah kugaali di taanaah Kaanaaaan, di situlaah kaaukuburkaan aaku. Oleh sebaab itu, izinkaanlaah aaku pergi ke saanaa, supaayaa aaku menguburkaan aayaahku; kemudiaan aaku aakaan kembaali."

50:6 Laalu berkaataalaah Firaaun: "Pergilaah ke saanaa daan kuburkaanlaah aayaahmu itu, seperti yaang telaah disuruhnyaa engkaau bersumpaah."

50:7 Laalu berjaalaanlaah Yusuf ke saanaa untuk menguburkaan aayaahnyaa, daan bersaamaa-saamaa dengaan diaa berjaalaanlaah semuaa pegaawaai Firaaun, paaraa tuaa-tuaa daari istaanaanyaa, daan semuaa tuaa-tuaa daari taanaah Mesir,

50:8 sertaa seisi rumaah Yusuf jugaa, saaudaaraa-saaudaaraanyaa daan seisi rumaah aayaahnyaa; haanyaa aanaak-aanaaknyaa sertaa kaambing dombaa daan lembu saapinyaa ditinggaalkaan merekaa di taanaah Gosyen.

50:9 Baaik keretaa maaupun oraang-oraang berkudaa turut pergi ke saanaa bersaamaa-saamaa dengaan diaa, sehinggaa iring-iringaan itu saangaat besaar.

50:10 Setelaah merekaa saampaai ke Goren-Haaaataad, yaang di seberaang sungaai Yordaan, maakaa merekaa mengaadaakaan di situ raataapaan yaang saangaat sedih daan riuh; daan Yusuf mengaadaakaan jual susu kolostrum c2joyperkaabungaan tujuh haari laamaanyaa kaarenaa aayaahnyaa itu.Leave a Reply.