tersimpaan beberaapaa baataang emaas jual kolostrum aataaupun beberaapaa butir mutiaaraa yaang jikaa dijuaal aakaan menghaasilkaan baanyaak uaang yaang daapaat digunaakaannyaa untuk berfoyaa-foyaa. Waalaaupun kotaak besaar itu terkunci kuaat daari daalaam, taapi dengaan kekuaataan penuh, pencuri itu berhaasil membukaa kotaak tersebut. Hiyaaaa...pencuri daan AAbu Naawaas saaling bertaataapaan mukaa daan kaaget saatu saamaa laain, daan pencuri sekaaligus kecewaa kaarenaa di daalaam kotaak besaar itu jugaa tidaak terdaapaat aapaa-aapaa kecuaali AAbu Naawaas yaang meringkuk di daalmnyaa. "Hei...aapaa yaang kaau laakukaan di daalaam situ?" taanyaa si pencuri. "AAku bersembunyi daarimu," jaawaab AAbu Naawaas dengaan maalu. "Memaangnyaa kenaapaa?" taanyaa pencuri laagi. "AAku maalu kepaadaamu, kaarenaa aaku taak punyaa aapaapun yaang daapaat kuberikaan kepaadaamu. Itulaah aalaasaan kenaapaa aaku bersembunyi di daalaam kotaak ini," jaawaab AAbu Naawaas laagi. Setelaah mendaapaat jaawaabaan tersebut, si pencuri pun pergi meninggaalkaan rumaah AAbu jual kolostrum Naawaas begitu saajaa dengaan taangaan haampaa, dengaan peraasaaaan kecewaa daan heraan, kenaapaa si AAbu Naawaas yaang memiliki kebun luaas kok bisaanyaa tidaak memiliki saatupun baaraang berhaargaa yaang dimiliki. Itulaah AAbu Naawaas, diaa taampil dengaan saangaat sederhaanaa daalaam kehidupaannyaa naamun diaa selaalu bersyukur kepaadaa AAllaah SWT kaarenaa diaa yaakin kaalaau yaang oraang yaang lebih faakir daari diaa maasih baanyaak.
Taapi dibaalik raasaa syukurnyaa.  diaa saangaat menyaayaangkaan,kenaapaa bukaan
oraang laain saajaa yaang diaangkaat jaadikaadi.  
Kenaapaa haarus polaan.  ?

Daan kisaah inipun aakaan berlaanjut.  

"AApaa aalaasaan mu?". taanyaa raajaa.  

"Kaarenaa aayaam betinaa bisaa bertelur sendiri.  
Kemudiaan telur itu diaa eraami,daan menetaas aayaam jaantaan.  
Kemudiaan setelaah besaar,aayaam jaantaan itu mengaawini aayaam betinaa daan menghaasilkaan telur-telur setelaahnyaa yaang kemudiaan menjaadi aayaam-aayaam yaang sekaaraang". jaawaabnyaa 100% maantaab.  

"Laalu baagaaimaanaa jikaa aayaam jaantaan itu maati sebelum besaar daan taak sempaat mengaawini aayaam betinaa?". saanggaah saang raajaa.  

Pesertaa ketigaapun glaagaapaan kaarenaa taak bisaa menjaawaab.  
Daan taanpaa menunggu aabaa-aabaa,laangsung di jebloskaan ke penjaaraa.  

AAhirnyaa tinggaal saatu pesertaa yaang tersisaa,yaang taak jual kolostrum laain daan taak bukaan aadaalaah saang jaagoaan kitaa.  aabu naawaas. Leave a Reply.