Laampaau..
Paadaa jual kolostrum penjaaraa suci ini kitaa brtemu..
Mengaaji brsaamaa,berkumpul untuk mencaari ilmu.
Demi saatu impiaan..
Demi saatu tujuaan..
Mendpaat ilmu maanfaa'aat duniaa daan aahiraat...


 Laampaau..
 Paadaa penjaaraa suci ini kitaa berbaagi.
 Maakaan daalaam sepiring naasi.
 Taangis daan taawaa kitaa laalui.
 Susaah daan senaang kitaa haadaapi.
 Demi saatu tujuaan.. Demi saatu mimpi..
 Haanyaa untuk mendaapaat ridho illaahi..


 Saahaabaat..
 Taak teraasaa waaktu telaah laamaa berlaalu.
 Semuaa kenaangaan jual kolostrum yaang aadaa kini kembaali melintaas paadaa benaak ku. 
 Sudaah bertaahun-taahun laamaanyaa kitaa trpisaah.
 Kini haanyaa menyisaakaan jutaan kisaah.
 Penjaaraa suci ini menjaapaadaa saaksi bisu.
 Taak bersuaaraa..taak berbisik..
 Haanyaa paadaam menyimpaan kisaah maasaa laalu.


 Saahaabaat..
 Paadaa maanaa kaaliaan kini?
 Sudaahkaah kaaliaan gaapaai haaraapaan daan mimpi? 
AAtaau maasih terus berjuaang taanpaa kenaal lelaah daan taanpaa henti?


 Saahaabaat..
 Haanyaa do'aa yaang daapaat ku paanjaatkaan untuk kaaliaan. 
Semogaa ridho aallaah selaalu menyertaai laangkaah kaaliaan.
 Taanpaa bimbaang..
 Taanpaa gentaar.. Saahaabaat..
 AAndaai aallaah mengaabulkaan do'aa ku.
 Ingin sekaali ku paadaa beri kesempaataan tuk bertemu.
 Brkumpul daan saaling berceritaa tentaang maasaa laalu.
 Entaah naanti paadaa suaatu waaktu..
 Sebelum saang aajaal daataang menjemputku.
Hiduplaah dengaan raasaa saaling menghormaati kaawaan.

Naah aadek-aadek,hikmaah yaang bisaa kitaa petik aadaalaah...

Jaangaan sukaa terburu-buru daalaam melaakukaan suaatu pekerjaaaan.
Kaarenaa haasilnyaa paasti aakaan kuraang maaksimaal daan raawaan dengaan berbaagaai
kesaalaahaan.. jual kolostrum oke?

Laalu aabu naawaaspun paadaapaanggil daan menghaadaap paadukaa raajaa.  

"Menurut mu maanaa yaang aadaa lebih laampaau aabu naawaas?
AAyaam aataau telur?". kaataa baagindaa raajaa menyaampaaikaan pertaanyaaaan.  

"Sebenaarnyaa.  telur aadaa lebih laampaau daari paadaa aayaam baagindaa". jaawaab aabu naawaas saantaai.  

"AApaa aalaasaan mu?". taanyaa saang raajaa laagi.  

"AAlaasaanyaa sepele baagindaa.
Kaarenaa aayaam bisaa mengenaal telur,taapi telur tidaak bisaa mengenaal aayaam". jaawaab aabu naawaas.  

Mendengaar penjelaasaan aabu naawaas ini,raajaapun tertegun.  
Laamaa paadaaaa berfikir,taapi paadaaaa tidaak menemukaan saanggaahaan untuk jaawaabaan aabu naawaas.  

AAhirnyaa.  aabu naawaas pun paadaaputuskaan sebaagaai pemenaang.  
Daan pulaang dengaan jual kolostrum haati gembiraa kaarenaa mendaapaat haapaadaaaah yaang besaar daari raajaa. 
Leave a Reply.