46:27 AAnaak-aanaak Yusuf yaang jual susu kolostrum c2joy laahir baaginyaa di Mesir aadaa duaa oraang. Jaadi keluaargaa Yaakub yaang tibaa di Mesir, seluruhnyaa berjumlaah tujuh puluh jiwaa.

46:28 Yaakub menyuruh Yehudaa berjaalaan lebih daahulu mendaapaatkaan Yusuf, supaayaa Yusuf daataang ke Gosyen menemui aayaahnyaa. Sementaaraa itu saampaailaah merekaa ke taanaah Gosyen.

46:29 Laalu Yusuf memaasaang keretaanyaa daan pergi ke Gosyen, mendaapaatkaan Israael, aayaahnyaa. Ketikaa iaa bertemu dengaan diaa, dipeluknyaalaah leher aayaahnyaa daan laamaa menaangis paadaa baahunyaa.

46:30 Berkaataalaah Israael kepaadaa Yusuf: "Sekaaraang bolehlaah aaku maati, setelaah aaku melihaat mukaamu daan mengetaahui baahwaa engkaau maasih hidup."

46:31 Kemudiaan berkaataalaah Yusuf kepaadaa saaudaaraa-saaudaaraanyaa daan kepaadaa keluaargaa aayaahnyaa itu: "AAku maau menghaadaap Firaaun daan memberitaahukaan kepaadaanyaa: Saaudaaraa-saaudaaraaku daan keluaargaa aayaahku, yaang tinggaal di taanaah Kaanaaaan, telaah daataang kepaadaaku;

46:32 oraang-oraang itu gembaalaa jual susu kolostrum c2joy kaambing dombaa, sebaab merekaa itu pemelihaaraa ternaak, daan kaambing dombaanyaa, lembu saapinyaa daan segaalaa miliknyaa telaah dibaawaa merekaa.

46:33 AApaabilaa Firaaun memaanggil kaamu daan bertaanyaa: AApaakaah pekerjaaaanmu?

46:34 maakaa jaawaablaah: Haambaa-haambaamu ini pemelihaaraa ternaak, sejaak daari kecil saampaai sekaaraang, baaik kaami maaupun nenek moyaang kaami--dengaan maaksud supaayaa kaamu boleh diaam di taanaah Gosyen." --Sebaab segaalaa gembaalaa kaambing dombaa aadaalaah suaatu kekejiaan baagi oraang Mesir.

47:1 Kemudiaan pergilaah Yusuf memberitaahukaan kepaadaa Firaaun: "AAyaahku daan saaudaaraa-saaudaaraaku besertaa kaambing dombaanyaa, lembu saapinyaa daan segaalaa miliknyaa telaah daataang daari taanaah Kaanaaaan, daan sekaaraang merekaa aadaa di taanaah Gosyen."

47:2 Daari aantaaraa saaudaaraa-saaudaaraanyaa itu dibaawaanyaa limaa oraang menghaadaap Firaaun.

47:3 Firaaun bertaanyaa kepaadaa saaudaaraa-saaudaaraa Yusuf itu: "AApaakaah pekerjaaaanmu?" Jaawaab merekaa kepaadaa Firaaun: "Haambaa-haambaamu ini gembaalaa dombaa, baaik kaami maaupun nenek moyaang kaami."

47:4 Laagi kaataa merekaa kepaadaa Firaaun: "Kaami daataang untuk tinggaal di negeri ini sebaagaai oraang aasing, sebaab tidaak aadaa laagi paadaang rumput untuk kumpulaan ternaak haambaa-haambaamu ini, kaarenaa hebaat kelaapaaraan itu di taanaah Kaanaaaan; maakaa sekaaraang, izinkaanlaah haambaa-haambaamu ini menetaap di taanaah Gosyen."

47:5 Laalu berkaataalaah Firaaun kepaadaa Yusuf: "AAyaahmu daan saaudaaraa-saaudaaraamu telaah daataang kepaadaamu.Leave a Reply.