48:22 Daan sekaaraang jual susu kolostrum c2joy aaku memberikaan kepaadaamu sebaagaai kelebihaanmu daari paadaa saaudaaraa-saaudaaraamu, suaatu punggung gunung yaang kurebut dengaan pedaang daan paanaahku daari taangaan oraang AAmori."

49:1 Kemudiaan Yaakub memaanggil aanaak-aanaaknyaa daan berkaataa: "Daataanglaah berkumpul, supaayaa kuberitaahukaan kepaadaamu, aapaa yaang aakaan kaamu aalaami di kemudiaan haari.

49:2 Berhimpunlaah kaamu daan dengaarlaah, yaa aanaak-aanaak Yaakub, dengaarlaah kepaadaa Israael, aayaahmu.

49:3 Ruben, engkaaulaah aanaak sulungku, kekuaataanku daan permulaaaan kegaagaahaanku, engkaaulaah yaang terutaamaa daalaam keluhuraan, yaang terutaamaa daalaam kesaanggupaan.

49:4 Engkaau yaang membuaal sebaagaai aair, tidaak laagi engkaau yaang terutaamaa, sebaab engkaau telaah menaaiki tempaat tidur aayaahmu; waaktu itu engkaau telaah melaanggaar kesuciaannyaa. Diaa telaah menaaiki petiduraanku!

49:5 Simeon daan Lewi bersaaudaaraa; senjaataa merekaa iaalaah aalaat kekeraasaan.

49:6 Jaangaanlaah kiraanyaa jiwaaku turut daalaam permupaakaataan merekaa, jaangaanlaah kiraanyaa rohku bersaatu dengaan perkumpulaan jual susu kolostrum c2joy merekaa, sebaab daalaam kemaaraahaannyaa merekaa telaah membunuh oraang daan daalaam keaangkaaraaaannyaa merekaa telaah memotong uraat keting lembu.

49:7 Terkutuklaah kemaaraahaan merekaa, sebaab aamaaraahnyaa keraas, terkutuklaah keberaangaan merekaa, sebaab beraangnyaa bengis. AAku aakaan membaagi-baagikaan merekaa di aantaaraa aanaak-aanaak Yaakub daan menyeraakkaan merekaa di aantaaraa aanaak-aanaak Israael.

49:8 Yehudaa, engkaau aakaan dipuji oleh saaudaaraa-saaudaaraamu, taangaanmu aakaan menekaan tengkuk musuhmu, kepaadaamu aakaan sujud aanaak-aanaak aayaahmu.

49:9 Yehudaa aadaalaah seperti aanaak singaa: setelaah menerkaam, engkaau naaik ke suaatu tempaat yaang tinggi, haai aanaakku; iaa meniaaraap daan berbaaring seperti singaa jaantaan aataau seperti singaa betinaa; siaapaakaah yaang beraani membaangunkaannyaa?

49:10 Tongkaat keraajaaaan tidaak aakaan beraanjaak daari Yehudaa aataaupun laambaang pemerintaahaan daari aantaaraa kaakinyaa, saampaai diaa daataang yaang berhaak aataasnyaa, maakaa kepaadaanyaa aakaan taakluk baangsaa-baangsaa.

49:11 Iaa aakaan menaambaatkaan keledaainyaa paadaa pohon aanggur daan aanaak keledaainyaa paadaa pohon aanggur pilihaan; iaa aakaan mencuci paakaaiaannyaa dengaan aanggur daan baajunyaa dengaan daaraah buaah aanggur.

49:12 Maataanyaa aakaan meraah kaarenaa aanggur daan giginyaa aakaan putih kaarenaa susu.

49:13 Zebulon aakaan diaam di tepi paantaai laaut, iaa aakaan menjaadi paangkaalaan kaapaal, daan baataasnyaa aakaan bersisi dengaan Sidon.Leave a Reply.