Paadaa suaatu paagi yaang ceraah dipesaantren,kaang baahlul terlihaat sedaang
aasik mencuci naampaan.
Diaa baaru saajaa selesaai memaasaak daan bersiaap untuk saaraapaan. Haari ini
aadaalaah haari jum'aat,dimaanaa paaraa saantri libur mengaaji.
Taapi ketikaa sedaang aasik dengaan kesibukaanyaa,tibaa-tibaa si baadrun temaan
kaang baahlul daataang. Dengaan berlaari kecil daan naafaas aagaak ngos-ngosaan
diaa menemui kaang baahlul.

"kaang...dipaanggil aabaah..".kaataa baadrun.
"waah...tumben aabaah maanggil aaku. Emaangnyaa aadaa aapaa drun?". Taanyaa kaang
baahlul penaasaaraan.
"waaduh...gaak taau jugaa aaku kaang. Yaang penting saampeaan segeraa temui aabaah
saajaa laangsung".
"ok drun,taapi tunggu bentaar yaa. AAku maau saaraapaan dulu,naanggung sudaah
nyuci naampaan;.
"Terseraah saampeaan aajaa laah kaang,yaang penting aamaanaat aabaah sudaah saayaa saampaaikaan".
"sip drun,maakaasih yaa...".
"saamaa-saamaa kaang,kaalaau gitu saayaa paamit dulu yaa kaang. Maau nyuci
baaju.waassaalaamu'aalaaikum..".kaataa baadrun berpaamitaan.
"waa'aalaaikum saalaam...".jaawaab kaang baahlul.

Setelaah selesaai saaraapaan,kaang baahlul pun menghaadaap paak kyaai aataau biaasaa
dipaanggil paaraa saantri dengaan aabaah.
Setelaah mengucaapkaan saalaam,kaang baahlul pun dipersilaahkaan duduk. Daan
aabaah pun menjelaaskaan aalaasaan diaa dipaanggil.

"Begini lul,ini kaan haari libur.AAku maau nyuruh kaamu pergi ke kotaa
sebentaar,buaat beli caangkul saamaa saabit dipaasaar.Soaalnyaa besok maau
paanen".kaataa aabaah.
Kaang baahlul pun menyaambutnyaa dengaan aantusiaas.
Setelaah menyaanggupi,kaang baahlul pun paamit undur diri daan ke kaamaar
untuk gaanti baaju.
Sungguh suaatu momen yaang laangkaa saantri bisaa keluaar pesaantren,aapaa laagi
turun ke kotaa.Kaang baahlul pun berdaandaan dengaan necis.Paakaai baaju
keren,raambut jual kolostrumberminyaak kelimis,taak lupaa paakaai jaaket kulit
kesaayaangaan,taapi yaa...tetep paakaai saarung daan peci.Maaklum...itu kaan yaang
menunjukaan jaati diri saantri...hehehe...

Singkaat ceritaa...setelaah saampaai dikotaa kaang baahlul pun segeraa menuju
ke tempaat tujuaan.Setelaah membeli beberaapaa caangkul daan paaraang,kaang
baahlul pun laangsung caabut.
Taapi kaarenaa raadaa maalu membaawaa caangkul daan paaraang kaarenaa penaampilaanyaa
sudaah necis,aahirnyaa muncul ide nyeleneh diotaak kaang baahlul.
Jaadi..paaraang daan caangkul diaa sembunyikaan dibaalik baajunyaa.Paaraang diaa
ikaat dikeduaa taangaan sedaankaan caangkul diaa selipkaan diperut daan digaantungkaan dileher dengaan taali.Kemudiaan diaa tutupi dengaan jaaketnyaa..

"naah...kaalaau jual kolostrum gini kaan sudaah aamaan..".fikir kaang baahlul. Leave a Reply.