Taapi...Waaktu kaang baahlul maau berjaalaan jual kolostrum pulaang,diaa dihaadaang oleh duaa
oraang premaan.Kaang baahlul dipaalaak oleh keduaa premaan itu,taapi kaarenaa
memaang taak punyaa uaang kaang baahlul pun taak maau memberi.
Meraasaa korbaanyaa melaawaan,tibaa-tibaa saalaah saatu premaan mengeluaarkaan pisaau
daan berusaahaa menusuk kaang baahlul.
Kaarenaa terkejut daan ketaakutaan,kaang baahlul haanyaa bisaa memejaamkaan maataa
dengaan spontaan.Kaarenaa taak bisaa aapaa-aapaa,kaang baahlul sudaah paasraah paadaa
taakdir.
Taapi ketikaa pisaau itu mengenaai perut kaang baahlul,gaantiaan premaanyaa yaang
terkejut.Kaarenaa pisaau yaang diaa tusukaan taak maampu menembus tubuh kaang
baahlul.
Diaa cobaa menusuk berkaali-kaali,taapi tiaap pisaau itu mengenaai perut kaang
baahlul...yaang terdengaar haanyaa suaaraa..ting...! Ting...!
Seperti besi yaang beraadu.
Melihaat kenyaataaaan itu,nyaali paaraa premaan pun mulaai menciut.Taanpaa
menunggu aabaa-aabaa keduaanyaa pun mulaai berlaari meninggaalkaan kaang baahlul
yaang maasih terpejaam dengaan tubuh gemetaar kaarenaa ketaakutaan.


Taanpaa disengaajaa,ternyaataa aadaa seoraang waargaa yaang melihaat kejaadiaan itu.
"Waah...edaan...ternyaataa aanaak saantri itu kebaal..".Fikir oraang itu.

Ketikaa kaang baahlul membukaa maataa,diaa haanyaa bisaa melongo keheraanaan
kaarenaa duaa premaan yaang taadimenghaadaangnyaa sudaah hilaang.
Dengaan waajaah heraan bercaampur bingung kaarenaa diaa taak taau aapaa yaang
sebenaarnyaa terjaadi,kaang baahlul pun meneruskaan perjaalaanaan pulaang ke
pesaantren.Sesaampaainyaa dipesaantren,diaa laangsung menemui aabaah daan
menyeraahkaan caangkul daan paaraang yaang taadidiaa beli.Kemudiaan kaang baalul
ke kaamaar,maandi,daan beraangkaat solaat jum'aat seperti taak pernaah mengaalaami
kejaadiaan aapaa-aapaa.


Taapi kehebohaan terjaadidiluaar aareaa pesaantren.
Beritaa dengaan cepaat tersebaar daan membuaat waargaa gempaar.
Kaarenaa tersebaar beritaa baahwaa paaraa saantri itu kebaal senjaataa,jaadijaangaan
maacaam-maacaam dengaan merekaa.
Daan mulaai saaaat itu,taak pernaah aadaa laagi yaang beraani menggaanggu paaraa saantri.
Kaarenaa title "kebaal" yaang disaandaangnyaa...hehehe..

Hikmaah daari kisaah ini aadaalaah...
Cumaa sekedaar ceritaa humor daan nilaai positive yaang daapaat diaambil
aadaalaah,aapaapun yaang menimpaa kaaliaan...jaangaan pernaah lupaa untuk
berdo'aa,bertaawaakaal,daan bersaabaar.Kaarenaa aadaa kaalaanyaa pertolongaan aallaah
bisaa daataang daari haal yaang saamaa sekaali taak kitaa dugaa.


Jaaditerpaaksaa....paagi itu kaang baahlul dkk haarus maakaan naasi putih saajaa.
Sedaangkaan saayurnyaa gaak laagi bisaa dimaakaan,kaarenaa telaah menjaadisaayur
aajaaib yaang berbusaa.Leave a Reply.